CERE OFERTĂ

Articolul 3

Informații utile

Apostila

Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.

Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Share post:

Share on facebook
Share on linkedin

Tipuri de documente care pot fi apostilate și instituțiile competente

 

 1. Documente care se apostilează la Tribunal:

– Hotărâri judecătorești (în original) emise de instanțele judecătorești române (hotărârile judecătorești trebuie să fie legalizate de instanța care le-a pronunțat, cu numele în clar, de către grefierul care legalizează hotărârea sau de către președintele instanței)

– Acte originale care emană de la un executor judecătoresc

– Acte originale emise de Registrul Comerțului, semnate cu numele în clar si prevăzute cu ștampila rotundă a Registrului Comerțului

 

 1. Principalele categorii de acte oficiale pentru care se eliberează apostila în cadrul Instituției Prefectului:
 2. acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, de deces)*, extras de pe actele de stare civilă, act privind mențiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorț pe cale administrativă;
 3. acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 4. acte care atestă componența familiei (certificat, atestat);
 5. certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române;
 6. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
 7. acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obținută în sistemul de formare profesională pentru adulți (certificat**/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională**), certificat de competențe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire și experiența profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizații de traducător, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticității certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverințe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.); Mențiune: documentele eliberate de furnizorii de formare profesională trebuie vizate de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.
 8. acte privind recunoașterea calificării pentru activitățile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverință (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de liberă practică, de studii complementare etc.), recomandare;
 9. acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidență fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverință (de venit etc.);
 10. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverințe prin care se atestă activitatea desfășurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate etc.);
 11. acte de studii (diplomă de bacalaureat – vizată de Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București, diplomă de absolvire a școlii postliceale, diplomă de licență și anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverințe (prin care se atestă calificarea profesională – redactată în limba româna și în limba engleza – etc.), vizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor;
 12. acte ce au caracter medical (adeverința medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap, vizate de Direcția de Sănătate Publică Județeană/ a Municipiului București;
 13. certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
 14. certificate de botez, certificate de cununie, sentința de divorț bisericesc, adeverințe – vizate de autoritatea superioară (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie etc.);
 15. alte acte ale autorităților administrației publice centrale și locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizație (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activității de diriginte de șantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfășurarea activității de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare/suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.), dispoziție (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licența (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau a cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
 16. extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul ca titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la liberă circulație, la exercițiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii.

 

*cu excepția certificatelor de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinătate.

**apostila nu se eliberează și pentru suplimentul descriptiv al certificatului.

Mențiune:

 

 1.  în funcție de tipul documentului administrativ, pentru eliberarea apostilei se solicită anumite vize de la autoritățile și instituțiile superioare/coordonatoare;
 2. de regulă, eliberarea apostilei se face în aceeași zi, însă în anumite situații pot exista întârzieri datorate verificărilor specifice sau numărului de solicitări.
 3. documente apostilate de Camera Notarilor Publici
 • originalul actelor notariale
 • copiile legalizate notarial
 • traducerile legalizate notarial ce-i intră în competență

 

Note

Nu se pot apostila în România decât acte emise de autoritățile române. Indiferent că se apostilează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorități din România.

 

Traducerea legalizată a unui act nu poate fi apostilată dacă originalul acestuia nu a fost, la rândul său, apostilat de către instituția competentă.

 

Pentru aplicarea APOSTILEI pe originalele actelor de studii superioare (diplome de licenţă, diplome de master, foi matricole, etc.) acestea trebuie vizate în prealabil de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

 

Pentru aplicarea APOSTILEI pe originalele actelor de studii preuniversitare (Diplomă de bacalaureat, certificate capacitate, certificate de calificare profesională, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către inspectoratul şcolar din judeţul în care au fost emise actele.

 

Nu pot fi apostilate pe original la Prefectura certificatele de naştere / căsătorie / deces în format vechi (emise înainte de 1998), şi implicit, nici traducerile legalizate ale acestora nu pot fi apostilate. Este necesară preschimbarea acestor certificate pentru a putea fi folosite în străinătate.

 

Paşii ce trebuie urmaţi pentru a obţine formalităţile complete în procedura de apostilare sunt:

 1. Vizarea originalelor la Ministerul Justiţiei / Prefectură/ Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului);
 2. Traducerea autorizatã în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;
 3. Legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public;
 4. Aplicarea Apostilei prin Camera Notarilor Publici.

 

Domeniile în care este solicitată cel mai des prezența unui interpret este cel al afacerilor, însă există și alte sectoare care necesită acest tip de servicii, cum ar fi cel turistic, imobiliar, economic, juridic, etc.