CERE OFERTĂ

Termeni şi condiţii de utilizare

 1. Domeniul de aplicare și părțile

1.1. Platforma Reversum este o platformă intermediară între Clienții Reversum și Traducători, pentru a furniza servicii de traducere. Acești Termeni și Condiții de Utilizare („Acordul”) prezintă termeni și condiții de utilizare / acces / uz de conținut / servicii furnizate prin intermediul Platformei Reversum (în special, serviciile de traducere furnizate de Traducători Clienților Reversum prin intermediul Platformei).

1.2. Părțile la acord sunt S.C. REVERSUM TRAD S.R.L., cu sediul social situat în Brașov, Str. George Călinescu, nr. 2-4, sc. B, ap.7, CUI 44039002, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/983/2021, (denumită „Reversum”) și Utilizator.

1.3. Reversum și Utilizatorul sunt denumite în mod colectiv „Părțile” și individual „Partea”.

 1. Definiţii

În acest Contract,

„Utilizator” înseamnă orice persoană fizică sau, dacă este cazul, juridică, care accesează Platforma Reversum, înscrisă sau nu (în caz de înregistrare, Utilizatorul va fi denumit în continuare „Client Reversum” sau „Traducător” în funcție de scopul în care utilizează platforma și conținutul / serviciile acesteia) și care achiziționează sau utilizează conținutul și serviciile de pe Platforma Reversum într-un mod parțial / complet și temporar / permanent în numele său și cheltuielile sale sau în numele terților și cheltuielile acestora,

„Traducător” înseamnă orice Utilizator înregistrat ca terță parte, în calitate de contractant independent, care se angajează la Reversum pentru a oferi servicii de traducere Clienților Reversum,

„Client Reversum” înseamnă orice Utilizator înregistrat ca terță parte, care dorește să achiziționeze servicii de traducere prin intermediul Platformei Reversum,

„Materiale pentru clienți” înseamnă conținutul sursei, ghidurile, glosarele și orice alte materiale furnizate de Clienții Reversum pentru traducere,

„Conținut tradus” înseamnă conținut, reprezentând traducerea Materialelor Clienților din limba sursă într-o altă limbă (țintă) de către Traducător, aplicând regulile gramaticale cunoscute și recunoscute, precum și propria experiență, profesie și cunoștințe specifice domeniului sau cunoștințele de vocabular necesare obținute prin și pe baza diferitelor dicționare și lexicoane,

„Platformă / Platformă Reversum” înseamnă portalul și platforma online care conțin cuprinsul / servicii Reversum pe www.reversum.ro,


„Comandă pentru traducere” înseamnă orice comandă pentru servicii de traducere solicitată de un Client Reversum prin intermediul Platformei.

 1. Modificări / Actualizări la nivel de Contract

Reversum are dreptul și autorizația de a schimba sau actualiza integral sau parțial termenii și condițiile cuprinse în prezentul document și în Politica de confidențialitate, care este parte integrantă a prezentului Contract, în orice moment. Utilizatorul nu va pretinde, solicita sau susține că nu este notificat cu privire la modificările și actualizările menționate de Reversum sau modificările și actualizările menționate nu pot fi aplicabile pentru Utilizator, dacă Utilizatorul a fost notificat direct de Reversum sau a accesat Platforma în orice mod sau folosit / s-a folosit direct / indirect de conținutul / serviciile din Platforma Reversum după ce s-au făcut modificări și actualizări. Utilizatorul are responsabilitatea de a verifica periodic acest Contract și Politica de Confidențialitate pentru a constata dacă s-au efectuat modificări / actualizări.

 1. Stabilirea Acordului și punerea în aplicare a acestuia

4.1. În ceea ce privește accesul la platformă, indiferent dacă utilizatorul se înregistrează sau nu, independent de durata activităților, vizitelor, apartenenței sale și altele, se va implementa și va intra în vigoare acest Contract și se va considera că ambele părți au acceptat să respecte termenii și condițiile menționate în acesta și că utilizatorul a citit, a înțeles și a confirmat acest Contract.

4.2. După implementarea acestui Contract, așa cum este menționat în 4.1., acesta va rămâne în vigoare și va obliga Părțile din punct de vedere legal să respecte termenii și condițiile menționate în acesta în perioada în care Utilizatorul accesează / utilizează Platforma, conținutul / serviciile sale, independent de perioada în care utilizatorul are acces.

4.3. Utilizatorul poate rezilia prezentul Contract prin închiderea contului și prin notificarea Reversum în scris specificând data cu condiția că Utilizatorul garantează că nu va mai accesa platforma începând cu data notificării. Dacă Reversum stabilește că Utilizatorul încalcă parțial / integral prevederile acestui Contract și / sau Politica de Confidențialitate, Reversum va suspenda contul de Utilizator permanent / temporar și / sau va rezilia acest Contract imediat fără nicio notificare și fără a suporta nicio răspundere financiară.

 1. Utilizarea conținutului / Serviciilor Reversum și Obligațiile legate de Contul de Utilizator

5.1. Restricția de vârstă

Pentru a folosi / a se folosi de Platforma Reversum și de conținutul / serviciile acesteia, Utilizatorii nu trebuie să aibă vârsta sub 18 ani sau sub vârsta legală în țara de reședință. Minorilor le este strict interzis să folosească Platforma și conținutul / serviciile acesteia. În cazul în care Utilizatorul își introduce vârsta greșit în timpul înregistrării, Reversum va avea dreptul de a anula contul Utilizatorului în cauză. Prin accesarea / folosirea Platformei și a conținutului / serviciilor acesteia, Utilizatorul este de acord și garantează că respectă aceste cerințe de restricție de vârstă.

5.2. Utilizarea conturilor de utilizator

5.2.1. Utilizatorul este de acord și garantează să ofere informații complete și exacte și să actualizeze informațiile menționate prin urmare atunci când se loghează în platformă și / sau folosește conținutul / serviciile Reversum în orice mod.

5.2.2. În niciun caz Utilizatorul nu va avea dreptul să permită terților să folosească, permanent sau temporar, informațiile din contul său sau orice alte autorizații de pe Platformă. În caz contrar, Reversum poate suspenda contul de utilizator respectiv permanent sau temporar.

5.2.3. Utilizatorul va răspunde pentru consecințele rezultate în urma acordării permisiunii terțelor părți de a folosi contul său. În niciun caz părțile terțe, care utilizează contul Utilizatorului, permanent / temporar și parțial / integral, nu pot solicita niciun drept sau face plângere împotriva Reversum.

5.2.4. Utilizatorul este de acord și garantează că nu va crea mai multe conturi de utilizator din orice motiv. În caz contrar, Utilizatorul va fi responsabil pentru orice consecințe negative rezultate în urma acestei încălcări.

5.2.5. Utilizatorul este de acord și garantează că nu va divulga informațiile din contul său altor părți terțe, că va proteja și va păstra informațiile confidențiale și că va notifica imediat Reversum în cazul unei încălcări a măsurilor de siguranță. Reversum nu este responsabilă pentru daune, pierderi, costuri și orice alte consecințe negative care rezultă dintr-o astfel de utilizare neautorizată.

5.2.6. Pe lângă acest Contract, Utilizatorul este de acord să confirme Politica de confidențialitate, ca parte integrantă a acestuia. Prin urmare, Utilizatorul garantează respectarea prezentului Contract, a Politicii de Confidențialitate, orice alte reguli și reglementări Reversum, legile și reglementările aplicabile în timp ce utilizează conținutul / serviciile Reversum. În acest sens, Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil pentru acțiunile sale, nu are dreptul de a acționa împotriva Reversum, iar Reversum nu este responsabilă în niciun fel pentru acțiunile menționate. În plus, în acest caz, Utilizatorul este de acord și garantează să indemnizeze exclusiv Reversum și orice alte părți terțe în raport cu orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli.

5.2.7. Utilizatorul este de acord să nu încalce, să nu facă inginerie inversă, să decompileze, să inverseze, să dezasambleze sau să exploateze platforma și conținutul / serviciile acesteia în orice mod. În plus, Utilizatorul este de acord să nu ofere ajutor și asistență altora în legătură cu acțiunile menționate.

5.2.8. În timpul utilizării serviciilor / conținutului Reversum, Utilizatorul este de acord și garantează că nu va transfera, comunica, publica, afișa, salva, posta, trimite, înainta, stoca, oferi acces la orice conținut interpretat ca ilegal, hărțuitor, amenințător, dăunător, care provoacă prejudicii, defăimător, abuziv, nepoliticos, care conține elemente de violență, argou, pornografie, ofensivă sexuală, interferență în viața privată a altor persoane, rasiste sau umilitoare, identități etnice sau inconveniente similare pentru Reversum, afiliații, directorii, angajații săi, alți utilizatori și oricare alți terți și că nu va utiliza conținutul / serviciile Reversum în modul menționat. În caz contrar, Utilizatorul va răspunde în totalitate pentru acțiunile sale. Reversum își rezervă dreptul de a șterge orice astfel de material din Platformă fără nicio notificare.

5.2.9. În cazurile în care Utilizatorul încalcă clauzele menționate mai sus, contul de utilizator va fi suspendat permanent / temporar și Utilizatorului i se poate interzice de către Reversum să acceseze serviciile / conținutul Reversum, iar în cazul în care autoritățile oficiale solicită, Reversum va dezvălui conținutul generat de Utilizator, care încalcă clauza de mai sus.

5.2.10 Reversum este responsabilă numai pentru ștergerea conținutului ilegal menționat din contul de utilizator și de pe platformă, atât timp cât ștergerea este posibilă din punct de vedere tehnic, iar Reversum nu va fi responsabilă față de utilizatorul respectiv pentru ștergerea menționată.

5.2.11. Fără autorizarea scrisă explicită a Reversum, Utilizatorul nu va permite ca Traducătorii să furnizeze servicii de traduceri în afara platformei sau nu va permite ca Clienții Reversum să trimită Materialele în afara Platformei sau nu va negocia prețul de traducere pentru o Comandă de traducere cu alți Utilizatori direct și nu va încerca să efectueze acțiunile menționate. În plus, Utilizatorul garantează că nu comunică sau încearcă să comunice cu Traducătorii, cu excepția zonelor prevăzute pe Platformă.

5.2.12. Reversum nu va fi responsabilă pentru nicio condiție și consecință care rezultă din sau în legătură cu pierderea sau indisponibilitatea conturilor de utilizator și / sau a oricărei componente / conținut din aceste conturi de utilizator, ca urmare a motivelor tehnice în timpul furnizării de conținut / servicii.

5.2.13. Pentru a proteja Utilizatorii de publicitate sau solicitare necorespunzătoare și pentru a menține integritatea la nivel de utilizare pe Platformă, Reversum va avea dreptul de a restricționa accesul Utilizatorilor parțial sau integral la serviciile / conținutul disponibil pe Platformă.

5.2.14. Pe platforma Reversum pot exista linkuri, conținut aparținând unor părți terțe, inclusiv reclame. Utilizatorul este cel care va decide dacă trebuie să acceseze sau să folosească sau nu conținutul părților terțe prin intermediul Platformei. Proprietarii sunt cei care stabilesc termenii și condițiile de utilizare a conținutului menționat. În acest sens, Reversum nu are nicio putere de a decide asupra acestor termeni și condiții de utilizare și nicio dispută sau revendicare în legătură cu termenii și condițiile de utilizare menționate nu va fi invocată împotriva Reversum.

 1. Servicii de traducere

6.1. Întrucât Reversum oferă o intermediere între Clienții Reversum și Traducător pentru serviciile de traducere prin intermediul Platformei, Traducătorul va fi testat de Reversum, o dată sau de mai multe ori, pentru a se determina abilitățile / profesia acestuia pentru serviciile de traducere. Evaluarea acestor teste și desemnarea traducătorilor pentru comenzile de traducere sunt determinate exclusiv de Reversum și deciziile / hotărârile acesteia sunt finale.

6.2. Pentru a obține servicii de traducere prin intermediul Platformei, Clienții Reversum trebuie să plaseze comenzi. Atunci când plasează o comandă de traducere, Clienții Reversum stabilesc și furnizează anumite informații. Clienții Reversum pot solicita traducerea materialelor în una / mai multe limbi, cu o singură comandă de traducere. Clienții Reversum trebuie să furnizeze toate informațiile / documentele necesare pentru traducere. Întrucât calitatea traducerilor depinde de materialele furnizate de Clienți, Clienții Reversum sunt de acord și garantează că informațiile / documentele pe care le trimit sunt explicite, exacte și complete.

6.3. Comenzile de traducere plasate de Clienții Reversum sunt înregistrate în sistemul Reversum iar aceasta desemnează un Traducător în funcție de abilitățile / profesia și disponibilitatea acestuia. Clienții Reversum vor avea dreptul de a anula oricare dintre Comenzile lor de traducere prin e-mail sau prin intermediul contului pe care îl au pe Platformă, fără nicio obligație de plată, dacă comanda respectivă nu a fost încă preluată de un Traducător. În caz contrar, Comenzile de traducere nu pot fi anulate și iar plata efectuată nu va fi rambursată.

 

 1. Plăți

7.1. Unele dintre conținuturile / serviciile furnizate pe Platformă sunt plătite iar restul sunt gratuite. Reversum are dreptul exclusiv de a stabili conținutul / serviciile care trebuie plătite și modul în care se va efectua plata și cât va dura această hotărâre.

7.2. În legătură cu serviciile de traducere de pe Platforma Reversum, plățile sunt efectuate de Clienții Reversum, la data la care se plasează comanda de traducere. Plățile sunt efectuate prin transfer bancar. În cazul în care abonamentul unui Client Reversum este definit ca „Abonament corporativ aprobat”, Clienții Reversum respectivi vor avea dreptul de a efectua plățile lunar, conform facturii corespunzătoare.

7.3. Orice Utilizator, căruia Reversum îi anulează apartenența din cauza încălcării acestui Contract, nu va primi niciun credit / plată sau vreun interes financiar.

 1. Confidențialitate

8.1. Prin acceptarea acestui Contract, se consideră că Utilizatorul a acceptat și respectă Politica de Confidențialitate, care este parte integrantă a acestui Contract.

8.2. Poate fi necesar ca Utilizatorul să furnizeze unele informații (inclusiv, dar fără a se limita la nume, prenume, adresa de e-mail, informații despre abilitățile lingvistice) în timpul înregistrării. Reversum acordă atenție astfel încât să se ia măsurile necesare pentru protecția informațiilor menționate.

8.3. Condițiile în care Reversum folosește, dezvăluie și colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt explicate în Politica de Confidențialitate.

Reversum poate dezvălui Materialele Clienților Traducătorilor potențiali, cu scopul exclusiv de a le permite acestora să previzualizeze conținutul pentru a decide dacă preiau o comandă de traducere. Din acest punct de vedere, Utilizatorii sunt singurii responsabili de modificarea sau ștergerea oricăror informații confidențiale sau de identificare personală în Materialele Clientului, dacă Utilizatorii nu doresc să dezvăluie aceste informații.

 1. Drepturile de proprietate intelectuală

9.1. Orice conținut vizual / scris, orice material protejat prin drepturi de autor și / sau orice alte informații / conținut de proprietate protejat, mărci comerciale de pe Platformă și orice titlu, drepturi și interese menționate sunt deținute exclusiv de Reversum. Nimic din acest Contract nu este interpretat astfel încât să ofere drept de utilizare sau licență utilizatorilor asupra mărcilor, mărcilor comerciale ale Reversum în orice scop, fără consimțământul expres scris al Reversum. Cu excepția celor expuse aici, Utilizatorul nu poate în niciun fel să copieze, să modifice, să publice, să transmită, să retransmită, să afișeze, să vândă, să distribuie sau să reproducă sau să utilizeze în orice mod orice conținut sau material menționat aici.

9.2. Utilizatorul este de acord ca orice drept, titlu sau interes asupra oricăror conținuturi, orice materiale protejate prin drepturi de autor și orice alte materiale de proprietate protejate de pe Platforma Reversum (incluzând, dar fără a se limita la conținut / conținut tradus dezvăluit de către Utilizatori), orice drepturi cu privire la cele menționate, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală sunt proprietatea exclusivă a Reversum; Conținutul tradus și orice drepturi economice asupra acestor conținuturi traduse (inclusiv dreptul la reproducere, adaptare, performanță, distribuire și transmitere, retransmitere, comunicare) vor fi transferate către Clienții Reversum respectivi fără nicio restricție, numai dacă respectă prezentul Acord și aprobă Conținutul Tradus.

9.3. Utilizatorul este de acord că toate tipurile de conținut, servicii și / sau alte materiale, documente furnizate pe Platforma Reversum sunt protejate de Legea proprietății intelectuale, Legea mărcilor comerciale, Legea brevetelor și tratatele internaționale asociate și orice alte legi similare și Contractul. În acest sens, Utilizatorul garantează că nu acționează împotriva regulilor și reglementărilor menționate și este răspunzător exclusiv pentru orice rezultat negativ în cazul oricărei încălcări.

9.4. În legătură cu serviciile de traducere furnizate Clienților Reversum, orice conținut și orice alte materiale protejate de drepturi de autor și informații de proprietate protejate furnizate de părți terțe ale Platformei și orice drepturi asupra celor menționate aparțin proprietarilor terți ai acestora (Clienții Reversum) care furnizează cele menționate pe Platformă. Utilizatorul este de acord și garantează că nu va încălca niciunul dintre drepturile menționate ale Clienților Reversum.

9.5. Prin publicarea oricărei informații sau conținut în orice domeniu a Platformei destinată publicului, Utilizatorul va acorda și reprezenta și garanta automat faptul că are dreptul de a oferi Proprietarului și celorlalți Utilizatori o licență irevocabilă, perpetuă, neexclusivă, plătită integral, la nivel mondial, de utilizare, copiere, executare, distribuire, afișare, comunicare, reproducere, de acordare și de autorizare a sublicențelor, de pregătire a lucrărilor derivate sau de încorporare în alte lucrări și de utilizare în orice alt mod.

 1. Despăgubire și Recurs

UTILIZATORUL CONVINE ÎN CELE CE URMEAZĂ SĂ DESPĂGUBEASCĂ ȘI SĂ EXONEREZE REVERSUM, PE AFILIAȚII ACESTEIA, PE DIRECTORI, ANGAJAȚI DE ȘI ÎMPOTRIVA TUTUROR TIPURILOR DE ACȚIUNI, RECLAMAȚII, PROCESE, PAGUBE, PIERDERI, COSTURI ȘI / SAU CHELTUIELI (INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR) DIRECTE / SAU INDIRECTE CAUZATE DE UTILIZAREA, UTILIZAREA ABUZIVĂ, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SAU FOLOSIREA ABUZIVĂ A PLATFORMEI ȘI A ORICĂRUI CONȚINUT / SERVICIU AL ACESTEIA SAU DE ÎNCĂLCAREA PREZENTULUI CONTRACT, A POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE SAU A ALTOR REGULI ȘI PRINCIPII REVERSUM SAU LEGI ȘI / SAU ALTE REGULI ȘI REGLEMENTĂRI LEGALE FIE INTENȚIONAT, DIN NEGLIJENȚĂ SAU ÎN ALT MOD.

 1. Renunțarea la Garanție

11.1. PLATFORMA REVERSUM ȘI CONȚINUTUL / SERVICIILE ACESTEIA SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. UTILIZATORUL UTILIZEAZĂ ELEMENTELE MENȚIONATE PE PROPRIUL RISC ȘI CONTROL. REVERSUM NU OFERĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPLICITE SAU IMPLICITE, ÎN RAPORT CU ORICE TIP DE DEFECT, SECHESTRU, PROPRIETATE A TERȚILOR, RECLAMAȚII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI CARE FAC REFERIRE LA CONTINUITATE, ACURATEȚE, FIABILITATE, CALITATE, FUNCȚIONAREA NEÎNTRERUPTĂ A PLATFORMEI ȘI A ORICĂRUI CONȚINUT ȘI SERVICII SAU ÎN ORICE PERIOADĂ DE TIMP CU EXCEPȚIA CELEI ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ.

11.2. DISPOZIȚIILE CLAUZEI DE NEACORDARE A GARANȚIEI 11.1 DE MAI SUS NU VOR FI INTERPRETATE ÎN MĂSURA ÎN CARE REVERSUM A LUAT SAU VA LUA MĂSURI DELIBERATE PENTRU ORICE FEL DE PROBLEMĂ MENȚIONATĂ LA 11.1 SAU A URMĂRIT SAU VA URMĂRI ASTFEL DE TIPURI DE ACȚIUNI ȘI OBIECTIVE.

 1. Limitarea Răspunderii

12.1. ÎN NICIUN CAZ, NICI CONFORM CONTRACTULUI, ÎN CAZ DE PREJUDICIU, RĂSPUNDERE OBIECTIVĂ SAU ORICE ALTE REGLEMENTĂRI ȘI PRINCIPII PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ REVERSUM NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE UTILIZATOR SAU ORICE ALTE PĂRȚI TERȚE ÎN NICIUN CAZ, FĂRĂ LIMITARE ÎN TIMP, PENTRU ORICE CONSECINȚĂ, PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE ECONOMII SAU DAUNE ACCIDENTALE, INDIRECTE, DIRECTE, SPECIALE, PERSONALE, PUNITIVE, MULTIPLE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, PIERDERE REZULTATĂ ÎN URMA FOLOSIRII, ABUZULUI, INCAPACITĂȚII DE FOLOSIRE A UTILIZATORULUI, FOLOSIREA INCORECTĂ A PLATFORMEI REVERSUM ȘI / SAU A CONȚINUTULUI / SERVICIILOR ACESTEIA, SAU NEGLIJAREA GRAVĂ A ACESTUI ACORD CHIAR DACĂ REVERSUM, AFILIAȚII, DIRECTORII, ANGAJAȚII ACESTEIA SUNT INFORMAȚI SAU AR TREBUI SĂ FIE INFORMAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI CONSECINȚE ȘI / SAU PRIN AFIRMAREA ORICĂREI PRETENȚII DE ACEST TIP.

12.2. ÎN NICIUN CAZ, UTILIZATORUL NU VA SOLICITA NICIO COMPENSAȚIE DE LA REVERSUM ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST ACORD DIRECT / INDIRECT, DECÂT SINGURA SUMĂ CARE TREBUIE PLĂTITĂ ÎN CAZUL UNEI ASTFEL DE RECLAMAȚII.

 1. Forță Majoră

Reversum nu va fi responsabilă pentru orice eșec sau întârziere în îndeplinirea prezentului Contract (inclusiv, dar fără a se limita la nerespectarea de către Reversum a obligațiilor cuprinse în prezentul Contract) în cazul unui eveniment de forță majoră, evenimente care pot fi imprevizibile și care nu pot fi controlate de Reversum (inclusiv, dar fără a se limita la, acte divine, război, atac terorist, revolte, embargouri, acte, decizii și reglementări ale autorităților civile sau militare, incendii, inundații, accidente, grevă, limitarea facilităților de transport sau indisponibilitatea combustibilului, a energiei, a forței de muncă sau a materialelor).

 1. Relația Dintre Părți

Prezentul Contract nu poate constitui și nu trebuie interpretat ca formând o asociere în comun, un parteneriat, o agenție, un loc de muncă sau orice altă relație similară între Părți. Prezentul Contract nu afectează niciun alt acord anterior între Părți, atâta timp cât aceste acorduri anterioare nu contravin dispozițiilor prezentului Acord.

 1. Titluri și Interpretare

Titlurile secțiunilor cuprinse în prezentul Contract sunt numai pentru referință. Aceste titluri nu au niciun efect juridic și nu afectează în niciun fel sensul sau interpretarea prezentului Contract.

 1. Nulitate Parțială

În cazul în care se consideră că orice dispoziție a acestui Contract este ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva dispoziție se înlocuiește cu una valabilă în măsura maximă permisă, astfel încât să afecteze intenția Părților, iar restul dispozițiilor acestui Contract rămân în vigoare. Cu toate acestea, dacă se stabilește că, clauza constatată ca fiind ilegală sau inaplicabilă nu poate fi reformulată, se convine ca această clauză să fie separată de restul dispozițiilor Acordului și ca determinarea să nu afecteze validitatea și aplicabilitatea acestor dispoziții rămase.

 1. Desemnare și Transfer

17.1. Utilizatorul nu poate desemna, transfera sau percepe niciun drept sau o garanție deținută direct sau indirect în legătură cu acest Contract către părți terțe, fără acordul prealabil scris al Reversum.

17.2. Reversum poate desemna, transfera sau percepe integral sau parțial drepturile, garanțiile sau obligațiile sale în temeiul prezentului Contract, în orice moment, oricărei părți terțe, cu notificarea Utilizatorului.

 1. Non-Renunțare

18.1. Neîndeplinirea oricărei dispoziții cuprinse în prezentul Contract de către Reversum nu va fi niciodată interpretată ca o renunțare sau nu poate constitui renunțarea Părților la dreptul de a afirma sau de a se baza pe dispoziția în cauză sau pe orice altă dispoziție din prezentul Acord.

18.2. Renunțarea explicită a Reversum la orice dispoziție din prezentul Contract nu va constitui niciodată renunțarea la obligația de a acționa în conformitate cu dispoziția în cauză în viitor.

 1. Legea și Jurisdicția Aplicabilă

Acest Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legile române. Părțile își dau consimțământul în ceea ce privește jurisdicția exclusivă a Tribunalelor din România pentru orice litigiu care decurge din prezentul Contract.